Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BrBr Media
Leeuwarden, september 2016

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen BrBr Media en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1. Definities

 1. “BrBr Media” eenmanszaak, gevestigd te Leeuwarden, vertegenwoordigd door Brenda Broekhart.
 2. De Opdrachtgever: degene die met BrBr Media de overeenkomst is aangegaan.
 3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan BrBr Media om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen BrBr Media en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.

2. Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van BrBr Media en Opdrachtgever.

3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van BrBr Media zijn vrijblijvend, tenzijn in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht BrBr Media niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door BrBr Media. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien BrBr Media deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. BrBr Media behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van BrBr Media. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrBr Media mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 3.  BrBr Media kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BrBr Media niet tot het verrichten van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Overeenkomst

1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en BrBr Media een overeenkomst van opdracht.

5. Algemene verplichtingen van partijen

1. BrBr Media verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Opdrachtgever en BrBr Media zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd, ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan BrBr Media worden voor rekening en risico gehouden van de Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever en BrBr Media zullen elkaars belangen nocht binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
4. BrBr Media verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.
5. De Opdrachtgever is verplicht de door BrBr Media geleverde producties binnen twee weken te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden.
6. Tenzij anders is overeengekomen, is BrBr Media te allen tijde gerechtigd meerwerk en/of extra werk, waaronder begrepen doch niet beperkt tot een herziening en/of wijziging van de geleverde productie of opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Duur overeenkomst

1. BrBr Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2. Indien door BrBr Media in het kader van de opdracht werkzaamehden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan BrBr Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BrBr Media zijn verstrekt, heeft BrBr Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens ter beschikking heeft gesteld. BrBr Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BrBr Media is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.

Betaling en incassokosten

1. Opdrachtgever dient BrBr Media te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BrBr Media aan te geven wijze.
2. Indien de Opdracht in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,–.
4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Auteursrecht en licentie

 1. Op elk werk van BrBr Media is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. De Opdrachtgever verkrijgt van BrBr Media een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door BrBr Media in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijke beschermde werk.
 3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
 4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepast vorm. Voor publicatie in aangepast vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan BrBr Media.
 5. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van BrBr Media te vermelden.

Aansprakelijkheid

1. BrBr Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, onstaan doordat BrBr Media is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. BrBr Media is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. BrBr Media is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolgd van toerekenbare tekortkomingen van derden die BrBr Media met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.

Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan een tekortkoming van leveranciers en/of hulppersonen van BrBr Media.
3. BrBr Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BrBr Media de verplichtingen had moeten nakomen.
4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover BrBr Media ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BrBr Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte seperaat in rekening te brengen.

11. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart BrBr Media voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst

12. Intellectueel eigendom

BrBr Media behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BrBr Media heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. BrBr Media behoudt hierbij het recht producties voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

13. Geschillen

Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Neem contact op!